Kamis, 12 Januari 2012

Jarimah

Nama         : T.Marliansyah Putra
Nim            : 140908406
Jurusan      : Syari’ah Jinayah wa Siyasah
Fakultas     : Syari’ah
M.K            : Fiqh Jinayah

NO
Tindak Pidana/Jinayah
Hudud
Diyat/Qisas
Ta’zir
Keterangan
1
Zina (MUHSAN)(GHAIRU MUHSAN)
100 X Jilid + 1.Rajam.


100 X Jilid +
.Pengasingan
-
-
1. Rajam , yaitu hukuman mati dengan dilempari batu hingga meninggal.
Had ini dijatuhkan pada pelaku muhsan  (sudah pernah menikah dan bersetubuh).

2. Dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Had ini diberlakukan bagi pelaku zina yang belum pernah bercampur dalam perkawinan yang sah.

2
Qazaf
80 X Jilid
-
-
Bagi pelaku yang menuduh seseorang yang beriman berzina maka diancam dengan hukuman dera 80 kali jika ia merdeka dam 40 kali jika ia hamba sahaya, jika kesaksiannya tidak diterima.

3
Khamar
40 X Jilid
-
40 X Jilid
Hudud: 40 X Pukulan dan di tambah dengan Ta’zir setera dengan Hudud 40 X Jilid Dengan Jumblah 80 X Jilid

4
Pencurian
-
-
Potong Tangan
Ta’zir:  Potong Tangan apabila sipelaku pencuri mencapai Nisabnya 3 Dirham

5
Perampokan(Hirabah)
Potong tangan


-
Hukuman Mati
Hudud: Apabila Sipalaku malakukan  pencurian

Ta’zir: Perampok apabila dia membunuh dan mencuri maka dijatuhkan hukuman Mati

6
Pemberontakan
-
-
-
Bentuk Hukuman apibila Pelaku perampokan melakukan Tindak Pidana sesui dengan Jarimah baik Itu Hudud, Qisas Diyat, dan Ta’zir.

7
Riddah (Murtad)
Hukuman Mati


Orang  yang kuluar dari agama islam dihalalkah darahnya.
Hadist :Mutafaq’alaih

8
Pembunuhan
-
Qisas
Diyat
-
Qisas: Apabila ahli waris tidak memaafkan
Hadis: Mutafaq’alaih dan susunan dari Riwayat Al-Bukhari.

Diyat: Apabila ahli waris memaafkan sipelaku(Tersangaka)